This is a free Purot.net wiki
  • View:

Sanapilvi

Miksi oppia?

Sanapilvi on luotu Wordle-palvelulla http://www.wordle.net/ annetuista sanoista, jotka on poimittu kirjasta Lonka, Kirsti &Saarinen, Esa: Muodonmuutos Avauksia henkiseen kasvuun (2000) http://www.esasaarinen.com/fi/teokset/kirjat/product/951-0-24977-7/ s. 96-97.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

hmm
anonymous   (08.03.2015 02:30)
 

- Rakenteellinen perusta:?
yhteisesti sovittavat käsitteet (OPS vaiko OSKU, ydinosaaminen vaiko minimiosaaminen, mitä on modulaarisuus...)?
?
Sisällöllinen / osaamisten perusta:?
FUASin yhteiset osaamisalueet ja niiden kehittäminen
- Avoin uudistuminen ja suunnittelutyön lähteminen puhtaalta pöydältä osaamislähtöisesti.
- Hakukohteiden pohdinta (näkökulmani YAMK) sekä uudenlaisten opetuksen toteuttamistapojen ideoiden esittely.
- Projektien perustaminen kullekin koulutusvastuualueelle ja aikataulutuksen tekeminen ja ohjausryhmän valinta seuraamaan tilanteen todellista kehittymistä
- FUASin sisällä yhteiset "ops-raamit" ja terminologia.
- Olemme rakentaneet kehittämistyön sivustot osoitteeseen: https://sites.google.com/site/oskupro.... Uudistyössä pitää miettiä kaikki asiat uudelleen: osamiskuvaukset, moduulit, toteutusmallit, työn organisointi ja käytännön järjestelyt.
- OPSien kriittinen tarkastelu (?)
- Asia: Uraohjaus?
AMKeilla on olemassa yhteisesti tuotettu Työelämätietous ja urasuunnittelu -oj, joka on tai on ollut aktiivisesti käytössä vaihtelevasti. Ehdottaisin uraohjauksen kehittämistä yhteistyössä kahdesta näkökulmasta: 1) opintojakson toteuttaminen yhteisesti, 2) uraohjauksen kytkeminen ammatilliseen kasvuun.?
?
Asia: 1-vss?
FUAS-AMK:t osallistuvat 1-vuotissijoittumisseurantaan (= työllistymisen ja koulutustyytyväisyyden kysely yksi vuosi amk:sta valmistumisen jälkeen). Kukin korkeakoulu raportoi omat tuloksensa. FUAS-AMK:t voisivat laatia yhteisen raportin.
- kiinteät kontaktoinnit FUAS AMKien vastaavien koulutusalojen OPS kehittämisessä.
- Yhteinäinen kokonaisuuden kehittäminen
- työssä tavittavien tietojen ja taitojen jatkuva muutos/lisääntyminen
- Tehokas viestintä OKM:n ratkaisujen etenemisestä ja toisaalta, mitä AMK:ssa on saatu toistaiseksi aikaan ja mitä on linjattu.
- yhteistyö
- Päätös yhteisistä reunaehdoista siltä osin kuin tarpeen.
- Riittävä aika yhteiseen suunnitteluun ja yhteisen vision luomiseen sekä koulutusvastuuseen perehtymiseen
- 1. Se että käytettäisiin sanoja joilla on yhteiset merkitykset.?
2. Perustellaan omat näkemykset ja kuunnellaan mitä toinen tarkoittaa.?
3. Mietitään ajoissa "mitä tämä tarkoittaa käytännössä".
- Myös opettajat ja opetusjohtajat perehtyvät tulevaan korkeakoulujen sähköiseen hakujärjestelmään KSHJ sekä Opintopolku.fi-portaaliin koulutusrakenteen ja koulutustarjonnan kannalta. Opettajien pitää myös miettiä, mikä on fiksuin tapa kuvata tarjottuja opintoja potentiaalisille hakijoille niin, etteivät he myöskään keskeytä väärän information vuoksi.
- Yhteistyö ja verkostomainen toiminta
- Yhteiset pelisäännöt ja sopiminen reunaehdoista FUASissa
- konkreettisten esimerkkien työstäminen
- avoin keskustelu, hyvien ideoiden jakaminen, kuitenkin "jalat maassa" realiteetit ja opiskelijoiden palaute huomioiden
- Opiskelijoiden mukaan ottaminen suunnittelutyöhön.
- Työaikasuunnittelun kehittäminen.
- Yhteiset päätökset FUAS -tasolla koulutusalaoittain
- Yhteistyössä toteutettava verkko-opetus
- vrt. edellinen vastaus
- OPSin rakenteeseen liittyvät linjaukset ja täsmennykset
- 1. FUASin ja 2.LAMKn linjojen määrittely. Tällöin syntyy raamit tehdä koulutusala ja koulutusaloja ylittävä sisällöllinen ideointi.?
?
2. Nyk. koulutusaloja ylittävä yhteinen, ohjattu, systemaattinen, johdettu ideointi, josta vedetään johtopäätökset ja tehdään toimintasuunnitelma jatkoon
- FUAS-tason linjaukset
- Tutkinnon esim. tradenomi perusosaamisen määrittely yhteisesti FUAS-tasoisesti.
- hyvien käytändeiden esittely
- Yhteiset termit ja käsitteet, avoimuus.
- avoin yhteistyö
- yhteiset kesäopinnot sekä lukuvuoden aikainen mahdollisuus ottaa opintoja kumppaniamkista
- Pitäisi saada koulutusvastuut ja hakukohteet sovittua, ne vaikuttavat myös uuteen korkeakoulujen hakujärjestelmään ja sen käyttöönottoon.
- Resurssit ja tuki kehitystyöhön ja uudistamiseen.
- Yhteistyö
- Myönteinen asenne
- FUAS-koulujen yhteiset pelisäännöt ja reunaehdot uudistuksen toteutuksessa sekä yhteisten opintojaksojen ja moduulien aikaansaaminen. Erityisesti yhteiset opintojaksojen verkkototeutukset veisivät uudistusta eteenpäin käytännön tasolla.
- Tarve uusiutua.
- Halu uudistaa on tärkeintä, muuten uusitustyö jää helposti vain paperille.
- FUAS Graduate Schoolin yhteiset kv-seminaarit ja moduulit.
- Uudistuksen suunnittelussa on alusta asti otettava huomioon opintohallintojärjestelmät ja muu tuki, jotta prosessista kokonaisuudessaan saadaan sujuva.
- En tunne uudistustyön prosessia niin hyvin, että osaisin tähän vastata.
- Fuasin yhteiset opinnot ja jopa opetusmoduulit
- tulevaisuuden tutkimus
- Lakimuutokset mahdollisimman pian päätökseen, mitkä ovat tulevat hakukohteet eli erilaiset reunaehdot olisi tiedossa.
- Keittämistyön konkreettinen tekeminen yhdessä
- Opetusmenetelmien kehittäminen, vahvempi yhteistyö ja uusien toimintamuotojen etsiminen elinkeinoelämän kanssa.
- Työyhteisön sitoutuminen muutokseen.
- Yhteistyö
- Yhteisen työnjaon ja vastuiden selkeyttäminen
- Yhteiset toteutukset
- verkkokurssit
- Aktiivinen työskentely ja keskustelu.
- FUAS- koulutustarjonnasta edellytetään kaikiltä meiltä selkeätä tiedottamista niin, että tietoisuus FUAS-toiminnasta osana arjen työtä läpäisee koko organisaation.
- yhdessä keskustellen
- Opettajat FUAS-pienryhminä tulee saada kehittämään oman osaamisalueensa opetuksen suunnittelua. Tällöin saadaan tavoitteiden ja strategioiden nopea jalkautuminen ja tehokkaampi hyöty opiskelijoille.?
Toistaiseksi tuntuu painopiste ja resurssit FUAS-kehittämistyössä keskittyneen hallintoportaaseen.
- OPS tarkastelu ja päivitys
- Erottaututuminen. JOkaisen yksikön/ko:n opseissa on jotain erilaista, joka houkuttelee opiskelijoita ottamaan opintoja ristiin FUAS:ssa.
- Avoimuus uusille asioille ja kontakteille
- Tärkeää olisi saada ensinnäkin yhteiset raamit uudistustyölle. Sen jälkeen selkeä tehtäväksianto eri alaryhmille, jotka voivat oman alansa asiantuntijoina tehdä ehdotuksia tarkemmista linjauksista. Esim. kielten ja viestinnän ryhmä voisi tehdä ehdotuksen siitä, säilytetäänkö opintojaksot erillisinä vai integroidaanko myös opintojaksot. Jos opintojaksot integroidaan, miten arvioidaan ruotsin osaaminen.
- Opettajien tiiviimpi yhteistyö
- Oman alan alumnien ja työelämäedustajien kuuleminen.
- Tuleviin OPSeihin samanlainen rakenne, joka mahdollistaa yhteistyön ja opiskelijoiden liikkuvuuden.?
?
Hyvät verkkoyhteydet ja välineet, jotka mahdollistavat verkossa oppimisen yhdessä ja reaaliaikaisen interaktiivisen äänellisen ja kuvallisen yhteydenpitomahdollisuuden etäisyyksistä huolimatta.?
?
Jokaisen FUAS-yksikön tulisi saada tiivistettyä ja puristettua omat vahvuutensa esiin niin, etta voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea ja yhdistää osaamistamme siten, että lopputulos on hyvä. Lehtoreiden osaaminen esiin! Kaikkea ei tarvitse kaikkien tehdä.
- Selkeät ja nopeat päätökset mitä yhteistä opseissa ja mitkä asiat voidaan tehdä kussakin amkissa omalla tavalla.
- Benchmarkkaus (hyvien käytänteiden kokoaminen keskeisiin kysymyksiin). ?
?
Olisi hyvä pohtia myös miten ratkaistaan koulutussuunnittelussa mm. lukukausiperiodittamisen ja toisaalta LpD-mallin mukaisten mallien erot, miten tarjonta saadaan avoimeksi kaikille yksiköille. ?
?
?
?
?

- Motivaatio, uudet ajattelu- ja toimintatavat
- Koulutusvastuualueittain opsien tarkastelu, ristiinarviointi ja profilointi
- Rahoituspohjan muuttuminen, amk-laki.
- Aivojen orientointi muutoksen suuntaan. Omien tunteiden hallinta niin, että ne eivät estäisi järkevää ja luovaa ajattelua uudistustyössä.
- OPS:n osaamisperusteinen määrittely yhdessä työelämän kanssa
- yhteisen Opsin kehittäminen Fuas-tasolla
- Aito vuoropuhelu osaamisvaatimuksista niiden keskinäisistä suhteista, jotta kaikilla esim. tradenomeilla muodostuisi yhteinen ja yhdenmukainen perusosaamispohja, jolle voidaan syvällinen ammattiosaamisen rakentaa, mutta pohjakieli säilyy samana.?
?
Resursointi kaikilla osapuolilla siten, että työhön voidaan oikeasti ja aidosti panostaa. Ei turhia tapaamisia, vaan aina pitää syntyä uutta runkoa ja sisältöä, jota voidaan taas jatkossa kehittää edelleen.?
?
Nyt olisi kaikkien opittava pois vanhasta!
- Kokeilut ja nimenomaan konkretia
- Yhteistyö ja uudet rajapinnat alojen kesken.
- Selkeämmät erikoistumiset opetussisällöissä.
- Tarvitaan aika paljon keskustelua jokaisen talon sisällä. Keskusteluyhteys muiden FUAS-toimijoiden kanssa, ainakin oman alan. Itse ole kiinnostunut myös opiskelijoiden mielipiteestä ja sitä kootaan paraikaa.
- Selvät reunaehdot ja pelisäännöt sekä tiivis monialainen yhteistyö.
- Yhteiset modulit esim. hoitotyössä, Laurea, Lamk ja HAmk, silloin sisältöjä voidaan aidosti yhdessä kehittää ja löytää asiantuntijat eri alueille, joiden tietoa voidaan jakaa kolmen amk:n kesken.?
Yhteiset verkko-oppimisympäristöt FUASiin?
e-välineiden laajempi hyödyntäminen
- Selkeät yhteiset näkemykset. Tiedottaminen. Aikataulu ja tavoitteet ( mitä halutaan yhteisesti, mitä korkeakouluittain).
- Yhteisten oppisisältöjen ja aineistojen työstäminen kolmikantaisesti (opettajat - opiskelijat - työnantajat/sidosryhmät) wiki-ympäristössä Creative Common -lisenssillä.
- Yhteisen fokuksen selkiytyminen kaikille toimijoille ja sen myötä yhteisen tahtotilan aikaansaaminen
- Aidosti koulutusala-rajat ylittävä yhteistyö ja työn tekeminen läpinäkyväksi
- -periodijaon yhtenäistäminen?
anonymous   (12.02.2013 13:08)